31 C
Hanoi
Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
spot_img

Cách chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress

Truy cập:

Chia sẻ:

Dưới sự hướng dẫn của CongVietBlog, việc chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. Mình sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết và rõ ràng về cách thực hiện điều này. Hãy cùng tìm hiểu cách tùy chỉnh các cài đặt quan trọng để cải thiện trang web của bạn trên nền tảng WordPress.

Cách chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress-wordpress-congvietit.com

File wp-config.php là gì?

Đúng như tên gọi, đây là file cấu hình nằm trong tất cả các trang web WordPress.

Không giống như các file khác, file wp-config.php không được tích hợp sẵn trong WordPress mà nó được tạo riêng cho trang web của bạn trong quá trình cài đặt.

Cách chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress-wordpress-congvietit.com

WordPress lưu trữ thông tin cơ sở dữ liệu của bạn trong file wp-config.php. Nếu không có thông tin này, trang web WordPress của bạn sẽ không hoạt động và bạn sẽ gặp lỗi “error establishing database connection”.

Ngoài thông tin cơ sở dữ liệu, file wp-config.php còn chứa một số cài đặt cấp cao khác. Mình sẽ giải thích chúng sau trong bài viết này.

Vì file này chứa nhiều thông tin nhạy cảm nên bạn không nên can thiệp vào file này trừ khi bạn hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.

Nhưng vì bạn đang đọc bài viết này, điều đó có nghĩa là bạn phải chỉnh sửa file wp-config.php. Dưới đây là các bước để làm điều đó mà không làm mọi thứ rối tung lên.

Video hướng dẫn cách chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress

Đang cập nhật …

Nếu bạn không thích video hoặc cần thêm hướng dẫn thì hãy tiếp tục đọc.

Bắt đầu

Điều đầu tiên bạn cần làm là tạo một bản sao lưu WordPress hoàn chỉnh. File wp-config.php rất quan trọng đối với trang web WordPress đến nỗi một lỗi nhỏ sẽ khiến trang web của bạn không thể truy cập được.

Bạn sẽ cần đến ứng dụng FTP Client để kết nối với trang web của mình. Người dùng Windows có thể cài đặt WinSCP hoặc SmartFTP và người dùng Mac có thể thử Transmit hoặc CyberDuck. FTP Client cho phép bạn truyền file giữa máy chủ và máy tính của bạn.

Kết nối với trang web của bạn bằng ứng dụng FTP Client. Bạn sẽ cần thông tin đăng nhập FTP mà bạn có thể lấy từ máy chủ web của mình. Nếu bạn không biết thông tin đăng nhập FTP của mình thì bạn có thể yêu cầu nhà cung cấp hosting của mình hỗ trợ.

File wp-config.php thường nằm trong thư mục gốc của trang web của bạn cùng với các thư mục khác như /wp-content/.

Cách chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress-wordpress-congvietit.com

Chỉ cần nhấp chuột phải vào file và sau đó chọn tải xuống từ menu. FTP Client của bạn bây giờ sẽ tải file wp-config.php xuống máy tính của bạn. Bạn có thể mở và chỉnh sửa nó bằng chương trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad.

Hiểu file wp-config.php

Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xem code đầy đủ của file wp-config.php mặc định. Bạn cũng có thể xem mẫu của file này tại đây.

<?php
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can
 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * MySQL settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
 *
 * @package WordPress
 */
 
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');
 
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');
 
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');
 
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
 
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
 
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
 
/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');
 
/**#@-*/
 
/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = 'wp_';
 
/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the Codex.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define('WP_DEBUG', false);
 
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
 
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
  define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
 
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Mỗi phần của file wp-config.php đều được ghi lại rõ ràng trong chính file đó. Hầu hết tất cả các cài đặt ở đây đều được xác định bằng cách sử dụng Hằng số PHP.

define( 'constant_name' , 'value'); 

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng phần trong file wp-config.php.

Cài đặt MySQL trong file wp-config.php

Cài đặt kết nối cơ sở dữ liệu WordPress của bạn xuất hiện trong phần ‘MySQL Settings‘ của file wp-config.php. Bạn sẽ cần máy chủ MySQL, tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng và mật khẩu cơ sở dữ liệu để điền vào phần này.

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');
 
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');
 
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');
 
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
 
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
 
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

Bạn có thể lấy thông tin cơ sở dữ liệu của mình từ cPanel của tài khoản hosting web trong phần có nhãn Databases.

Cách chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress-wordpress-congvietit.com

Nếu bạn không thể tìm thấy cơ sở dữ liệu WordPress hoặc tên người dùng và mật khẩu MySQL thì bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hosting web của mình.

Authentication Keys và Salts

Authentication unique keys và salts là khóa bảo mật giúp cải thiện tính bảo mật cho trang web WordPress của bạn. Các khóa này cung cấp khả năng mã hóa mạnh mẽ cho phiên người dùng và cookie do WordPress tạo. Xem hướng dẫn của mình về Khóa bảo mật WordPress để biết thêm thông tin.

/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');
 
/**#@-*/

Bạn có thể tạo khóa bảo mật WordPress và dán chúng vào đây. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn nghi ngờ trang WordPress của mình có thể đã bị xâm phạm. Việc thay đổi khóa bảo mật sẽ đăng xuất tất cả người dùng hiện đang đăng nhập trên trang WordPress của bạn buộc họ phải đăng nhập lại.

Tiền tố bảng cơ sở dữ liệu WordPress

Theo mặc định, WordPress thêm tiền tố wp_ vào tất cả các bảng được tạo bởi WordPress. Bạn nên thay đổi tiền tố bảng cơ sở dữ liệu WordPress của mình thành một cái gì đó ngẫu nhiên. Điều này sẽ làm cho việc đoán các bảng WordPress của bạn trở nên khó khăn đối với các hacker và bảo vệ bạn khỏi một số cuộc tấn công SQL thông thường.

/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = 'wp_';

Xin lưu ý rằng bạn không thể thay đổi giá trị này cho trang WordPress hiện có. Làm theo hướng dẫn trong bài viết Cách thay đổi tiền tố cơ sở dữ liệu WordPress của mình để thay đổi các cài đặt này trên trang web WordPress hiện có.

Chế độ gỡ lỗi WordPress

Cài đặt này đặc biệt hữu ích cho người dùng đang cố gắng tìm hiểu cách phát triển WordPress và người dùng đang thử các tính năng thử nghiệm. Theo mặc định, WordPress ẩn các thông báo do PHP tạo ra khi thực thi code. Chỉ cần đặt chế độ gỡ lỗi thành true sẽ hiển thị cho bạn những thông báo này. Điều này cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà phát triển để tìm ra lỗi.

define('WP_DEBUG', false);

Cài đặt đường dẫn tuyệt đối

Phần cuối cùng của file wp-config xác định đường dẫn tuyệt đối, sau đó được sử dụng để thiết lập các biến WordPress và các file đi kèm. Bạn không cần phải thay đổi bất cứ điều gì ở đây cả.

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
  define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

Các Cài đặt và Thủ thuật Hữu ích trong tệp wp-config.php

Có một số cài đặt wp-config.php khác có thể giúp bạn khắc phục lỗi và giải quyết nhiều lỗi phổ biến của WordPress .

Thay đổi cổng và ổ cắm MySQL trong WordPress

Nếu nhà cung cấp dịch vụ hosting WordPress của bạn sử dụng các cổng thay thế cho máy chủ MySQL thì bạn sẽ cần thay đổi giá trị DB_HOST để bao gồm số cổng. Lưu ý rằng đây không phải là dòng mới nhưng bạn cần chỉnh sửa giá trị DB_HOST hiện có.

define( 'DB_HOST', 'localhost:5067' );

Đừng quên thay đổi số cổng 5067 thành bất kỳ số cổng nào được máy chủ web của bạn cung cấp.

Nếu máy chủ của bạn sử dụng socket và pipe cho MySQL thì bạn sẽ cần thêm nó như thế này:

define( 'DB_HOST', 'localhost:/var/run/mysqld/mysqld.sock' );

Thay đổi URL WordPress bằng file wp-config.php

Bạn có thể cần thay đổi URL WordPress khi di chuyển trang web WordPress sang tên miền mới hoặc máy chủ web mới. Bạn có thể thay đổi các URL này bằng cách truy cập trang Settings » General.

Cách chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress-wordpress-congvietit.com

Bạn cũng có thể thay đổi các URL này bằng file wp-config.php. Điều này rất hữu ích nếu bạn không thể truy cập khu vực quản trị WordPress do có quá nhiều lỗi trực tiếp. Chỉ cần thêm hai dòng này vào file wp-config.php của bạn:

define('WP_HOME','http://example.com');
define('WP_SITEURL','http://example.com');

Đừng quên thay thế example.com bằng tên miền của riêng bạn. Bạn cũng cần lưu ý rằng các công cụ tìm kiếm coi www.example.com và example.com là hai giá trị khác nhau (Xem WWW và không có WWW – Cái nào tốt hơn cho SEO WordPress). Nếu trang web của bạn được lập chỉ mục bằng tiền tố www thì bạn cần thêm tên miền của mình cho phù hợp.

Thay đổi thư mục tải lên bằng wp-config.php

Theo mặc định, WordPress lưu trữ tất cả các phương tiện tải lên của bạn trong thư mục /wp-content/uploads/. Nếu bạn muốn lưu trữ các file phương tiện của mình ở một vị trí khác thì bạn có thể làm như vậy bằng cách thêm dòng mã này vào file wp-config.php.

define( 'UPLOADS', 'wp-content/media' );

Lưu ý rằng đường dẫn thư mục tải lên có liên quan đến ABSPATH được đặt tự động trong WordPress. Việc thêm đường dẫn tuyệt đối vào đây sẽ không có tác dụng. Xem hướng dẫn chi tiết về cách thay đổi vị trí tải lên phương tiện mặc định trong WordPress để biết thêm thông tin.

Tắt cập nhật tự động trong WordPress

WordPress giới thiệu cập nhật tự động trong WordPress 3.7. Nó cho phép các trang web WordPress tự động cập nhật khi có một bản cập nhật nhỏ. Mặc dù cập nhật tự động rất tốt cho vấn đề bảo mật nhưng trong một số trường hợp, chúng có thể phá vỡ trang web WordPress khiến nó không thể truy cập được.

Việc thêm một dòng mã này vào file wp-config.php sẽ vô hiệu hóa tất cả các cập nhật tự động trên trang WordPress của bạn.

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );

Xem hướng dẫn của mình về cách tắt cập nhật tự động trong WordPress để biết thêm thông tin.

Hạn chế Phiên bản Bài viết trong WordPress

WordPress đi kèm với tính năng tự động lưu và phiên bản. Xem hướng dẫn của mình về cách hoàn tác các thay đổi trong WordPress bằng phiên bản bài viết. Tuy nhiên, nếu bạn quản lý một trang web lớn, các phiên bản có thể làm tăng kích thước của bản sao lưu cơ sở dữ liệu WordPress của bạn.

Thêm dòng mã này vào file wp-config.php của bạn để giới hạn số lượng bản sửa đổi được lưu trữ cho một bài viết.

define( 'WP_POST_REVISIONS', 3 );

Thay thế con số 3 bằng số lượng phiên bản bạn muốn lưu trữ. WordPress sẽ tự động loại bỏ các phiên bản cũ hơn. Tuy nhiên, các phiên bản bài viết cũ của bạn vẫn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của bạn. Xem hướng dẫn của mình về cách xóa các phiên bản bài viết cũ trong WordPress.

Mình hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách chỉnh sửa file wp-config.php trong WordPress và tất cả những điều thú vị bạn có thể làm với nó. Bạn cũng có thể muốn xem bài viết của mình về hơn 42 thủ thuật cực kỳ hữu ích cho file Function WordPress hoặc Cài đặt WP Mail SMTP cho website WordPress trên mọi loại Hosting.

Nếu bạn thích bài viết này, vui lòng đăng ký Kênh YouTube của CongVietBlog để xem các video hướng dẫn về WordPress. Bạn cũng có thể tìm thấy CongVietBlog trên Facebook.

0 0 đánh giá
Đánh giá
Công Việt Blog
Công Việt Bloghttps://congvietit.com
Chào các bạn, mình là Công Việt, mình đến từ kênh Youtube Công Việt Blog. Blog này hiểu đơn giản mình viết những thứ mình học được, áp dụng được và cung cấp những tài nguyên mà mình sử dụng, cũng là nơi để mình lưu trữ tài nguyên. Phần "Thành viên VIP" với gói chỉ 50k để giúp mình duy trì website mà thôi, hi vọng được sự ủng hộ của các bạn.
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
banner quang cao hostinger-congvietblog-congvietit
ma giam gia khi mua hosting vps congvietitcom

Bài viết liên quan

4 Cách xóa các mã Shortcode không sử dụng khỏi WordPress

Shortcode — công cụ tiết kiệm thời gian tuyệt vời cho nhiều quản trị viên WordPress đang tìm...

Bài 01 – Giới thiệu về WordPress

WordPress là một hệ thống xuất bản blog viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng...

Khắc phục lỗi download file Google Drive qua Woocommerce trong WordPress

Nếu bạn muốn làm site bán sản phẩm có thể Download bằng Wordpress, chắc là cũng nghĩ đến...

Code hiển thị số lượng sản phẩm đã bán cho website WordPress sử dụng Woocommerce

Với đoạn code hiển thị số lượng sản phẩm đã bán cho website Wordpress sử dụng Woocommerce này,...
0
Hãy cho mình xin 1 bình luận nha bạn yêu !!!x