31 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Chín 30, 2023
spot_img

Share Code Get Link Download Drive cho Blogger

Truy cập:

Chia sẻ:

Hôm nay mình sẽ share cho các bạn bộ code Get Link Download Drive cho Blogger – Bộ code này các bạn có thể đưa vào Blogger, WordPress, Landing Page, Blog 2.0, …. hay bất cứ đâu bạn muốn (nếu bạn biết chỉnh sửa code 1 chút). Còn ở dưới mình sẽ hướng dẫn dành riêng cho Blogger mà thôi, và có cả Clip nữa nhé 😀 .

Cái này nếu bạn nào làm chia sẻ tài liệu, phần mềm mà up lên Drive sẽ rõ, còn ở đây mình cũng lười viết mô tả công dụng à 😀 .

Video hướng dẫn cài đặt Code Get Link Download Drive cho Blogger:

Đang cập nhật!

Code Chèn vào Template của Blogger:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:css='false' b:responsive='true' expr:dir='data:blog.languageDirection' lang='en-US' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'
xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data'
xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[
body{background:#fff}
]]></b:skin>
</head>
<body>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'/>
</body>
</html>

Code CSS cho Blogger

[tds_partial_locker tds_locker_id=”5298″]
<style>
body{
background-image: url(img/bg.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-attachment: fixed;
background-size: 100% 100%;
}
img {
max-width: 100%;
height: auto;
}
.bg-img{
background-image: url('https://1.bp.blogspot.com/-36L0_XP933U/Xh7aT2CC4MI/AAAAAAAABlY/l08p2AAJKqIWfb6rEQvaPaNCnVnbcabgQCLcBGAsYHQ/s1600/bg.jpg');
}
.card{
width:100%;
max-width: 500px;
margin: 0 auto;
float: none;
border:2px solid #343a40!important;
position: absolute;
left: 50%;
top: 50%;
-webkit-transform: translate(-50%, -50%);
transform: translate(-50%, -50%);
}
.form-control:focus {
color: #495057;
background-color: #fff;
border-color: #343a40;
outline: 0;
box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(216,217,219,.5);
}
</style>

Code JavaScript:

<script>
(function($) {
$(function() {
var $shareLink = $('#sharelink'),
$downloadLink = $('#downloadlink'),
$copyButton = $('#copylinkbtn'),
clipboard;
$shareLink.on('keyup paste click', function() {
var link = $shareLink.val(),
l = link.replace(/\/file\/d\/(.+)\/(.+)/, "/uc?export=download&id=$1");
if(l !== link) {
$downloadLink.val(l);
$copyButton.removeAttr('disabled');
$('#toast').toast('show');
} else {
$downloadLink.val('');
$copyButton.attr('disabled', 'disabled');
if (is_url(link) && link.length > 10) {
$('#error').toast('show');
}
}
});
$downloadLink.on('click', function() {
$downloadLink.select();
});
});
})(jQuery);
function is_url(str)
{
regexp =  /^(?:(?:https?|ftp):\/\/)?(?:(?!(?:10|127)(?:\.\d{1,3}){3})(?!(?:169\.254|192\.168)(?:\.\d{1,3}){2})(?!172\.(?:1[6-9]|2\d|3[0-1])(?:\.\d{1,3}){2})(?:[1-9]\d?|1\d\d|2[01]\d|22[0-3])(?:\.(?:1?\d{1,2}|2[0-4]\d|25[0-5])){2}(?:\.(?:[1-9]\d?|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-4]))|(?:(?:[a-z\u00a1-\uffff0-9]-*)*[a-z\u00a1-\uffff0-9]+)(?:\.(?:[a-z\u00a1-\uffff0-9]-*)*[a-z\u00a1-\uffff0-9]+)*(?:\.(?:[a-z\u00a1-\uffff]{2,})))(?::\d{2,5})?(?:\/\S*)?$/;
if (regexp.test(str))
{
return false;
}
else
{
return true;
}
}
function copy() {
/* Get the text field */
var copyText = document.getElementById("downloadlink");
copyText.select();
copyText.setSelectionRange(0, 99999); /*For mobile devices*/
document.execCommand("copy");
alert("Copied the text: " + copyText.value);
document.getElementById('copylinkbtn').innerHTML = "Copied";
};
var getUrlParameter = function getUrlParameter(sParam) {
var sPageURL = window.location.search.substring(1),
sURLVariables = sPageURL.split('&'),
sParameterName,
i;
for (i = 0; i < sURLVariables.length; i++) {
sParameterName = sURLVariables[i].split('=');
if (sParameterName[0] === sParam) {
return sParameterName[1] === undefined ? true : decodeURIComponent(sParameterName[1]);
}
}
};
</script>

Code cài đặt HTML

<!doctype html>
<!-- Required meta tags -->
<!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<!-- Image and text -->
<nav class="navbar navbar-light bg-dark">
<div class="container">
<a class="navbar-brand text-light" href="/">
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-9f1y6C8_JXs/Xh7aTrxHVAI/AAAAAAAABlU/sVev-47Xk30W-7sBT-kawV4919tvZIjbwCLcBGAsYHQ/s1600/logo.png" width="30" height="30" class="d-inline-block align-top" alt="" />
Glink Creater
</a></div>
</nav>
<div class="container bg-img">
<div class="row">
<div class="card  rounded-lg border-dark">
<div class="card-header bg-dark text-white">
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-9f1y6C8_JXs/Xh7aTrxHVAI/AAAAAAAABlU/sVev-47Xk30W-7sBT-kawV4919tvZIjbwCLcBGAsYHQ/s1600/logo.png" width="40" />
<button type="button" class="btn btn-light float-right " data-toggle="modal" data-target=".instructions">   Show instructions</button>
</div>
<div class="card-body bg-light">
<h2 class="card-title">GDrive Direct Link</h2>
<form>
<label for="exampleInputPassword1">Share Link</label>
<div class="input-group mb-3">
<input type="url" id="sharelink" class="form-control" placeholder="https://drive.google.com/file/d/..../view?usp=sharing" />
</div>
<label for="exampleInputPassword1">Direct Link</label>
<div class="input-group mb-3">
<input type="text" id="downloadlink" class="form-control" placeholder="Direct Download Link.." readonly />
<div class="input-group-append">
<button id="copylinkbtn" class="btn btn-dark" type="button" data-clipboard-target="#downloadlink" disabled="" onclick="copy()"> link</button>
</div>
</div>
</form>
</div><!--end card body-->
</div><!--end card-->
</div><!--end row-->
</div><!--end container-->
<footer class="bg-dark py-2 text-center text-white fixed-bottom">
<p>Powerd By@ <a href="https://congvietit.com" target="_blank">Cong Viet Blog.</a></p>
</footer>
<!--link created success or failed alert-->
<div aria-live="polite" aria-atomic="true" data-autohide="false style=" position:relative;="" min-height:="" 200px;"="">
  <div class="toast" id="toast" data-delay="3000" style="position: absolute; bottom: 75px; right: 30px;">
    <div class="toast-header bg-success text-white">
      <img src="https://1.bp.blogspot.com/-9f1y6C8_JXs/Xh7aTrxHVAI/AAAAAAAABlU/sVev-47Xk30W-7sBT-kawV4919tvZIjbwCLcBGAsYHQ/s1600/logo.png" class="rounded mr-2" alt="logo_ico" width="10" />
      <strong class="mr-auto">Ok, Done !</strong>
      <small>3 sec ago</small>
      <button type="button" class="ml-2 mb-1 close" data-dismiss="toast" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
      </button>
    </div>
    <div class="toast-body">
      Link Creted Success ! You can copy it Now !
    </div>
  </div>

  <div class="toast error" id="error" data-delay="3000" style="position: absolute; bottom: 75px; right: 30px;">
    <div class="toast-header bg-danger text-white">
      <img src="img/logo.png" class="rounded mr-2" alt="logo_ico" width="10" />
      <strong class="mr-auto">Error !</strong>
      <small>3 sec ago</small>
      <button type="button" class="ml-2 mb-1 close" data-dismiss="toast" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
      </button>
    </div>
    <div class="toast-body">
      Invalid Url ! Plz check again .
    </div>
  </div>

</div>

  <!-- Modal -->

  <div class="modal fade instructions" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myExtraLargeModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-xl">
      <div class="modal-content">
        <img src="https://1.bp.blogspot.com/-49fCzhCq6Xk/Xh7aUwT1NsI/AAAAAAAABlc/IIXFBmJWRL80Rc-F1dxnfleg9feownWMgCLcBGAsYHQ/s1600/instructions.gif" />
      </div>
    </div>
  </div>


    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script>

    <script src="js/script.js"></script>

  
</!doctype>
3 3 đánh giá
Đánh giá
Công Việt
Công Việt
Mình xây dựng blog này với mục đích chia sẻ những kinh nghiệm, thủ thuật của mình liên quan đến các lĩnh vực như CNTT, Marketing Online, MMO, Đồ Họa, SEO, ... Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
huong dan download tai nguyen tren website congvietit.com
ma giam gia khi mua hosting vps congvietitcom

Bài viết liên quan

Chia sẻ 500+ Font chữ Tiếng Việt mà CongVietIT dùng trong Design

Chào mọi người, mình thấy có nhiều bạn hỏi mình về bộ Font chữ Tiếng Việt mình hay...

Làm cách nào tải video bị hạn chế trên Google Drive?

Bạn đang tìm kiếm cách tải video từ Google Drive mà bạn bị hạn chế quyền truy cập?...

[Photoshop] | Chia sẻ file Photoshop ảnh Cover Facebook siêu chất

Hello Anh Em, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ quay trở lại với nhiều bài chia sẻ...

Tổng hợp Series đề trắc nghiệm Microsoft Excel – Tin học văn phòng

Đây là bài viết tổng hợp đề thi trắc nghiệm Microsoft Excel dành cho các bạn học sinh...
0
Hãy cho mình xin 1 bình luận nha bạn yêu !!!x