31 C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2024
spot_img

Share Code Get Link Download Drive cho Blogger

Truy cập:

Chia sẻ:

Hôm nay mình sẽ share cho các bạn bộ code Get Link Download Drive cho Blogger – Bộ code này các bạn có thể đưa vào Blogger, WordPress, Landing Page, Blog 2.0, …. hay bất cứ đâu bạn muốn (nếu bạn biết chỉnh sửa code 1 chút). Còn ở dưới mình sẽ hướng dẫn dành riêng cho Blogger mà thôi, và có cả Clip nữa nhé 😀 .

Cái này nếu bạn nào làm chia sẻ tài liệu, phần mềm mà up lên Drive sẽ rõ, còn ở đây mình cũng lười viết mô tả công dụng à 😀 .

Video hướng dẫn cài đặt Code Get Link Download Drive cho Blogger:

Đang cập nhật!

Code Chèn vào Template của Blogger:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:css='false' b:responsive='true' expr:dir='data:blog.languageDirection' lang='en-US' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'
xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data'
xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[
body{background:#fff}
]]></b:skin>
</head>
<body>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'/>
</body>
</html>

Code CSS cho Blogger

[tds_partial_locker tds_locker_id=”5298″]
<style>
body{
background-image: url(img/bg.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-attachment: fixed;
background-size: 100% 100%;
}
img {
max-width: 100%;
height: auto;
}
.bg-img{
background-image: url('https://1.bp.blogspot.com/-36L0_XP933U/Xh7aT2CC4MI/AAAAAAAABlY/l08p2AAJKqIWfb6rEQvaPaNCnVnbcabgQCLcBGAsYHQ/s1600/bg.jpg');
}
.card{
width:100%;
max-width: 500px;
margin: 0 auto;
float: none;
border:2px solid #343a40!important;
position: absolute;
left: 50%;
top: 50%;
-webkit-transform: translate(-50%, -50%);
transform: translate(-50%, -50%);
}
.form-control:focus {
color: #495057;
background-color: #fff;
border-color: #343a40;
outline: 0;
box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(216,217,219,.5);
}
</style>

Code JavaScript:

<script>
(function($) {
$(function() {
var $shareLink = $('#sharelink'),
$downloadLink = $('#downloadlink'),
$copyButton = $('#copylinkbtn'),
clipboard;
$shareLink.on('keyup paste click', function() {
var link = $shareLink.val(),
l = link.replace(/\/file\/d\/(.+)\/(.+)/, "/uc?export=download&id=$1");
if(l !== link) {
$downloadLink.val(l);
$copyButton.removeAttr('disabled');
$('#toast').toast('show');
} else {
$downloadLink.val('');
$copyButton.attr('disabled', 'disabled');
if (is_url(link) && link.length > 10) {
$('#error').toast('show');
}
}
});
$downloadLink.on('click', function() {
$downloadLink.select();
});
});
})(jQuery);
function is_url(str)
{
regexp =  /^(?:(?:https?|ftp):\/\/)?(?:(?!(?:10|127)(?:\.\d{1,3}){3})(?!(?:169\.254|192\.168)(?:\.\d{1,3}){2})(?!172\.(?:1[6-9]|2\d|3[0-1])(?:\.\d{1,3}){2})(?:[1-9]\d?|1\d\d|2[01]\d|22[0-3])(?:\.(?:1?\d{1,2}|2[0-4]\d|25[0-5])){2}(?:\.(?:[1-9]\d?|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-4]))|(?:(?:[a-z\u00a1-\uffff0-9]-*)*[a-z\u00a1-\uffff0-9]+)(?:\.(?:[a-z\u00a1-\uffff0-9]-*)*[a-z\u00a1-\uffff0-9]+)*(?:\.(?:[a-z\u00a1-\uffff]{2,})))(?::\d{2,5})?(?:\/\S*)?$/;
if (regexp.test(str))
{
return false;
}
else
{
return true;
}
}
function copy() {
/* Get the text field */
var copyText = document.getElementById("downloadlink");
copyText.select();
copyText.setSelectionRange(0, 99999); /*For mobile devices*/
document.execCommand("copy");
alert("Copied the text: " + copyText.value);
document.getElementById('copylinkbtn').innerHTML = "Copied";
};
var getUrlParameter = function getUrlParameter(sParam) {
var sPageURL = window.location.search.substring(1),
sURLVariables = sPageURL.split('&'),
sParameterName,
i;
for (i = 0; i < sURLVariables.length; i++) {
sParameterName = sURLVariables[i].split('=');
if (sParameterName[0] === sParam) {
return sParameterName[1] === undefined ? true : decodeURIComponent(sParameterName[1]);
}
}
};
</script>

Code cài đặt HTML

<!doctype html>
<!-- Required meta tags -->
<!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<!-- Image and text -->
<nav class="navbar navbar-light bg-dark">
<div class="container">
<a class="navbar-brand text-light" href="/">
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-9f1y6C8_JXs/Xh7aTrxHVAI/AAAAAAAABlU/sVev-47Xk30W-7sBT-kawV4919tvZIjbwCLcBGAsYHQ/s1600/logo.png" width="30" height="30" class="d-inline-block align-top" alt="" />
Glink Creater
</a></div>
</nav>
<div class="container bg-img">
<div class="row">
<div class="card  rounded-lg border-dark">
<div class="card-header bg-dark text-white">
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-9f1y6C8_JXs/Xh7aTrxHVAI/AAAAAAAABlU/sVev-47Xk30W-7sBT-kawV4919tvZIjbwCLcBGAsYHQ/s1600/logo.png" width="40" />
<button type="button" class="btn btn-light float-right " data-toggle="modal" data-target=".instructions">   Show instructions</button>
</div>
<div class="card-body bg-light">
<h2 class="card-title">GDrive Direct Link</h2>
<form>
<label for="exampleInputPassword1">Share Link</label>
<div class="input-group mb-3">
<input type="url" id="sharelink" class="form-control" placeholder="https://drive.google.com/file/d/..../view?usp=sharing" />
</div>
<label for="exampleInputPassword1">Direct Link</label>
<div class="input-group mb-3">
<input type="text" id="downloadlink" class="form-control" placeholder="Direct Download Link.." readonly />
<div class="input-group-append">
<button id="copylinkbtn" class="btn btn-dark" type="button" data-clipboard-target="#downloadlink" disabled="" onclick="copy()"> link</button>
</div>
</div>
</form>
</div><!--end card body-->
</div><!--end card-->
</div><!--end row-->
</div><!--end container-->
<footer class="bg-dark py-2 text-center text-white fixed-bottom">
<p>Powerd By@ <a href="https://congvietit.com" target="_blank">Cong Viet Blog.</a></p>
</footer>
<!--link created success or failed alert-->
<div aria-live="polite" aria-atomic="true" data-autohide="false style=" position:relative;="" min-height:="" 200px;"="">
  <div class="toast" id="toast" data-delay="3000" style="position: absolute; bottom: 75px; right: 30px;">
    <div class="toast-header bg-success text-white">
      <img src="https://1.bp.blogspot.com/-9f1y6C8_JXs/Xh7aTrxHVAI/AAAAAAAABlU/sVev-47Xk30W-7sBT-kawV4919tvZIjbwCLcBGAsYHQ/s1600/logo.png" class="rounded mr-2" alt="logo_ico" width="10" />
      <strong class="mr-auto">Ok, Done !</strong>
      <small>3 sec ago</small>
      <button type="button" class="ml-2 mb-1 close" data-dismiss="toast" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
      </button>
    </div>
    <div class="toast-body">
      Link Creted Success ! You can copy it Now !
    </div>
  </div>

  <div class="toast error" id="error" data-delay="3000" style="position: absolute; bottom: 75px; right: 30px;">
    <div class="toast-header bg-danger text-white">
      <img src="img/logo.png" class="rounded mr-2" alt="logo_ico" width="10" />
      <strong class="mr-auto">Error !</strong>
      <small>3 sec ago</small>
      <button type="button" class="ml-2 mb-1 close" data-dismiss="toast" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
      </button>
    </div>
    <div class="toast-body">
      Invalid Url ! Plz check again .
    </div>
  </div>

</div>

  <!-- Modal -->

  <div class="modal fade instructions" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myExtraLargeModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-xl">
      <div class="modal-content">
        <img src="https://1.bp.blogspot.com/-49fCzhCq6Xk/Xh7aUwT1NsI/AAAAAAAABlc/IIXFBmJWRL80Rc-F1dxnfleg9feownWMgCLcBGAsYHQ/s1600/instructions.gif" />
      </div>
    </div>
  </div>


    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script>

    <script src="js/script.js"></script>

  
</!doctype>
3.5 4 đánh giá
Đánh giá
Công Việt Blog
Công Việt Bloghttps://congvietit.com
Chào các bạn, mình là Công Việt, mình đến từ kênh Youtube Công Việt Blog. Blog này hiểu đơn giản mình viết những thứ mình học được, áp dụng được và cung cấp những tài nguyên mà mình sử dụng, cũng là nơi để mình lưu trữ tài nguyên. Phần "Thành viên VIP" với gói chỉ 50k để giúp mình duy trì website mà thôi, hi vọng được sự ủng hộ của các bạn.
Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
banner quang cao hostinger-congvietblog-congvietit
ma giam gia khi mua hosting vps congvietitcom

Bài viết liên quan

Khóa học CapCut PC của Quạ HD

"Khóa học CapCut PC của Quạ HD" là một hành trình chuyên sâu để bạn tận hưởng việc...

Hàm MATCH – 10 Hàm cơ bản trong EXCEL (Phần 5)

1. Định nghĩa Hàm MATCH là hàm trong excel dùng để tìm một mục được chỉ định trong phạm vi...

Hàm VLOOKUP – 10 Hàm cơ bản trong EXCEL (Phần 4)

1. Định nghĩa Hàm VLOOKUP là hàm tìm kiếm giá trị và trả về phương thức hàng dọc, là hàm...

Hàm LOOKUP – 10 Hàm cơ bản trong EXCEL (Phần 3)

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp một trong mười hàm cơ bản của Excel....
0
Hãy cho mình xin 1 bình luận nha bạn yêu !!!x