Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp – Phần 1

  0
  395

  This is a timed quiz. You will be given 300 seconds to answer all questions. Are you ready?

  300

  T là phím tắt của công cụ gì

  Correct! Wrong!

  Cách nào dưới đây dùng để sử dụng công cụ Lasso Tool:

  Correct! Wrong!

  Công cụ Move Tool có tác dụng:

  Correct! Wrong!

  Linear Gradinet để tô màu theo dạng

  Correct! Wrong!

  Muốn vẽ theo đường thẳng ngang, dọc, nghiêng góc 45 độ với Pen Tool

  Correct! Wrong!

  Tùy chọn nào dưới đây không có trong thiết lập Position của hiệu ứng Stroke của Layer Style

  Correct! Wrong!

  Biến 1 đường Path thành vùng chọn

  Correct! Wrong!

  Màu ngầm định trong photoshop (Foreground/ background)là:

  Correct! Wrong!

  Câu lệnh File\ Open cho phép mở ảnh có định dạng

  Correct! Wrong!

  Phát biểu nào sau đây là sai để đổ màu cho vùng chọn

  Correct! Wrong!

  Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp - Phần 1
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài trắc nghiệm!

  Share your Results: