Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp – Phần 1

  0
  1190

  Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 300 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  300

  Câu lệnh File\ Open cho phép mở ảnh có định dạng

  Chính xác! Sai!

  Muốn vẽ theo đường thẳng ngang, dọc, nghiêng góc 45 độ với Pen Tool

  Chính xác! Sai!

  Tùy chọn nào dưới đây không có trong thiết lập Position của hiệu ứng Stroke của Layer Style

  Chính xác! Sai!

  Cách nào dưới đây dùng để sử dụng công cụ Lasso Tool:

  Chính xác! Sai!

  Linear Gradinet để tô màu theo dạng

  Chính xác! Sai!

  T là phím tắt của công cụ gì

  Chính xác! Sai!

  Màu ngầm định trong photoshop (Foreground/ background)là:

  Chính xác! Sai!

  Phát biểu nào sau đây là sai để đổ màu cho vùng chọn

  Chính xác! Sai!

  Công cụ Move Tool có tác dụng:

  Chính xác! Sai!

  Biến 1 đường Path thành vùng chọn

  Chính xác! Sai!

  Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp - Phần 1
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài trắc nghiệm!

  Chia sẻ kết quả của bạn: