Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp – Phần 1

  0
  608

  This is a timed quiz. You will be given 300 seconds to answer all questions. Are you ready?

  300

  Phát biểu nào sau đây là sai để đổ màu cho vùng chọn

  Correct! Wrong!

  Công cụ Move Tool có tác dụng:

  Correct! Wrong!

  T là phím tắt của công cụ gì

  Correct! Wrong!

  Muốn vẽ theo đường thẳng ngang, dọc, nghiêng góc 45 độ với Pen Tool

  Correct! Wrong!

  Biến 1 đường Path thành vùng chọn

  Correct! Wrong!

  Màu ngầm định trong photoshop (Foreground/ background)là:

  Correct! Wrong!

  Linear Gradinet để tô màu theo dạng

  Correct! Wrong!

  Câu lệnh File\ Open cho phép mở ảnh có định dạng

  Correct! Wrong!

  Tùy chọn nào dưới đây không có trong thiết lập Position của hiệu ứng Stroke của Layer Style

  Correct! Wrong!

  Cách nào dưới đây dùng để sử dụng công cụ Lasso Tool:

  Correct! Wrong!

  Trắc nghiệm Photoshop Tổng Hợp - Phần 1
  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài trắc nghiệm!

  Share your Results: