Đề 5 – Trắc nghiệm Microsoft Word – Trắc nghiệm tin học văn phòng

    0
    1024

    Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 900 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

    900

    Trong soạn thảo Word, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện: