Đề 5 – Trắc nghiệm Microsoft Word – Trắc nghiệm tin học văn phòng

  0
  146

  Đây là một bài kiểm tra thời gian. Bạn sẽ được cung cấp 900 giây để trả lời tất cả các câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

  900

  Trong Word, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản:

  Chính xác! Sai!

  Trong soạn thảo Word, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:

  Chính xác! Sai!

  Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoài việc vào Format/Font, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:

  Chính xác! Sai!

  Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:

  Chính xác! Sai!

  Trong soạn thảo Word, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện: